Alle FAQ's en Algemene forumregels blijven onverminderd van kracht en gelden als aanvulling op deze tekst.

1. Algemeen
 
a. Forum.headliner.nl (inclusief alle subsecties, nieuws onderdelen en andere pagina's onder het forum.headliner.nl domein), hierna te noemen 'Forum.Headliner', is een gratis dienst van Splendense. Het gebruik van Forum.Headliner is voor iedereen toegankelijk, mits deze niet de toegang tot Forum.Headliner is ontzegd. De gebruiker, hierna te noemen 'Gebruiker' verklaart zich bij gebruik van Forum.Headliner expliciet akkoord met alle voorwaarden en bepalingen in dit document.
 
b. Gebruiker dient zich te allen tijde te houden aan de zogenaamde 'netiquette': de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet. Verder dient de gebruiker kennis genomen te hebben van - en zich te houden aan - de algemene voorwaarden en de algemene forum regels. Het is gebruiker niet toegestaan zich op een zodanige manier te gedragen dat overlast voor andere gebruikers kan ontstaan. Overtreding van deze regel kan leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van delen van Forum.Headliner of Forum.Headliner als geheel.
 
c. Forum.Headliner behoudt zich het recht voor een gebruiker op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot Forum.Headliner - geheel of gedeeltelijk en tijdelijk danwel permanent - te ontzeggen. Gebruik van de diensten van Forum.Headliner op enig moment tijdens een periode van ontzegde toegang is NIET toegestaan en valt wettelijk onder computervredebreuk.
 
d. Aan Forum.Headliner en het gebruik ervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 

2. Geregistreerde gebruikers en registratie
 
a. Een geregistreerde gebruiker is een gebruiker die middels een gratis registratie zich heeft aangemeld via zijn e-mail adres. Deze gebruikers hebben een Forum.Headliner account.
 
b. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle berichten, grafische en andere (audio)visuele uitingen, linkjes en overige geposte zaken en uitgevoerde handelingen middels het aan zijn/haar nickname en wachtwoord gekoppelde account.
 
c. De gebruiker dient zorgvuldig met het aan hem/haar beschikbaar gestelde account om te gaan en is zelf verantwoordelijk voor misbruik door derden van zijn/haar account, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van Forum.Headliner
 
d. De gebruiker is wettelijk vervolgbaar indien hij/zij pogingen onderneemt zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot afgesloten delen van Forum.Headliner of haar diensten en/of systemen, of als gebruiker Forum.Headliner saboteert middels defacing, (D)DoS aanvallen en andere vormen van computercriminaliteit.
 
e. Gebruiker verklaart bij het aanmaken van een profiel tenminste de leeftijd van zestien jaren te hebben bereikt, danwel toestemming te hebben van ouders of wettelijke voogd om op Forum.Headliner een profiel aan te maken.
 
f. Het is niet toegestaan een extra account te registreren, noch hiermee te posten, wanneer een ander account van dezelfde persoon de toegang tot (een gedeelte van) Forum.Headliner is ontzegd. Indien gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist, een direct opeisbare boete van Ä 50,- (zegge vijftig euro) per gebeurtenis, waarbij elke met deze kloon geplaatste posts of verzonden private messages of direct messages geldt als ťťn gebeurtenis.
 

3. Aansprakelijkheid
 
a. Een gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect en zowel materieel als immaterieel, die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker.
 
b. Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, biedt Forum.Headliner geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in Forum.Headliner voorkomende gegevens, informatie, software en andere onderdelen, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden ook, op de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software en andere vormen van gebruik of verwerking.
 
c. Forum.Headliner is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software, werkwijzen, tools en andere vormen van gebruik.
 
d. Forum.Headliner spant zich naar alle redelijkheid in haar serverpark te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.
 
e. Forum.Headliner kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van data en gegevens. Hieronder inbegrepen door gebruikers en abonnees geplaatste foto's, teksten en ander materiaal.
 

4. Rechten van Forum.Headliner en verbodsbepalingen
 
a. Forum.Headliner behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gebruikers zonder opgaaf van reden de toegang tot Forum.Headliner geheel of gedeeltelijk en voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.
 
b. Een gebruiker is te allen tijde gerechtigd zijn/haar account zonder opgaaf van reden op te zeggen. De gebruiker kan dit doen door een bericht te sturen naar een beheerder. Het e-mail adres en account van de gebruiker wordt dan stopgezet zodat er geen gebruik meer van gemaakt kan worden. De overige gegevens zoals nickname (deze is geen persoonsgegeven) en de met het account geplaatste posts en reacties blijven behouden, aangezien deze integraal onderdeel uitmaken van de discussies. 

c. Forum.Headliner behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook te wijzigen, verspreiden of verwijderen, features en mogelijkheden toe te voegen of te verwijderen.'
 
d. Gebruiker verleent met plaatsing of op enigerlei wijze beschikbaar maken van berichten, teksten, foto's en ander (audio)visueel materiaal, hieronder inbegrepen het plaatsen van hyperlinks naar voornoemd materiaal, een onbeperkt , onbegrensd en onvoorwaardelijk, niet-exclusief gebruiksrecht voor commerciŽle en niet-commerciŽle doeleinden van de door user geplaatste berichten, foto's en ander (audio)visueel materiaal. Hieronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, het citeren (quoten) van het volledige materiaal of delen ervan in andere berichten, het weergeven van het volledige materiaal of delen ervan aan bezoekers van alle domeinen van Forum.Headliner, en elk ander gebruik binnen de Forum.Headliner.
 
e. Het auteursrecht van door gebruiker geplaatste content blijft bij de individuele gebruikers. Forum.Headliner is niet gerechtigd het materiaal te verkopen, verhuren of anderszins het auteursrecht, portretrecht of elk ander recht op het materiaal over te dragen aan derden.
 
f. Het aanbieden van, of vragen om, gestolen en/of anderszins wettelijk beschermd of illegaal verkregen of verkrijgbaar materiaal op Forum.Headliner is aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van alle diensten die Forum.Headliner aanbiedt. Forum.Headliner is gerechtigd aangifte te doen van een strafbaar feit.
 
g. Misbruik, in welke vorm dan ook, van Forum.Headliner en de daaraan gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van Forum.Headliner of delen van Forum.Headliner, voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder opgaaf van reden.
 
h. Het is gebruiker niet toegestaan materiaal te plaatsen op Forum.Headliner waarvan de auteursrechten niet bij gebruiker of in het publieke domein liggen. Met het plaatsen van foto's, video's, teksten, 
software, tekeningen, muziekstukken of ontwerpen verklaart gebruiker de auteursrechthebbende te zijn danwel diens expliciete toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van het geplaatste materiaal.
 

5. Auteursrecht
 
a. Alle rechten zijn expliciet voorbehouden. Behalve het downloaden en printen van geboden informatie voor persoonlijk gebruik, of anders voor zover dit expliciet door Forum.Headliner wordt aangegeven danwel hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor wordt verleend, is het niet toegestaan de inhoud van deze website en haar onderdelen geheel danwel gedeeltelijk over te nemen, vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van nieuws- of andere berichten van Forum.Headliner zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is uitdrukkelijk verboden. Het auteursrecht van de reacties berust bij de individuele auteurs.


6. Spam
 
a. Het gebruik van Forum.Headlinert alsmede het gebruik van de informatie op Forum.Headliner is enkel en alleen toegestaan met het oog op het kunnen communiceren, discussiŽren met andere gebruikers op de site waarbij geldt dat het karakter van de communicatie geen commercieel maar slechts een particulier doel mag dienen, tenzij ter plaatse anders aangegeven.
 
b. Het (ongevraagd) initiŽren van iedere vorm van commerciŽle communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post, Forum.Headliner prive berichten, topics, posts en reacties binnen Forum.Headliner, het profiel van de gebruiker of anderszins met gebruikers, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten, bedrijven, websites of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het karakter van de dienst of mogelijke interesse van een gebruiker is niet toegestaan.
 
c. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming reclame te maken in topics, berichten, ondertitels, nickname, signatures of profielen, of te werven via pm (personal message), dm (direct message) of enige andere vorm van communicatie binnen Forum.Headliner.
 
d. Indien gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist, een direct opeisbare boete van Ä 500,- (zegge vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het verzenden van een niet toelaatbare uiting naar een gebruiker geldt als ťťn gebeurtenis.
 

7. Privťberichten systeem
 
a. Het Priveberichten systeem (Private Message/PM) is een systeem waarmee gebruikers direct berichten kunnen sturen aan andere gebruikers.
 
b. Gebruiker dient er rekening mee te houden dat het te allen tijde mogelijk is dat de beheerders (admins) van Forum.Headliner besluiten deze berichten in te zien indien er sprake is van verdenking van een strafbaar feit, misbruik van het systeem of er, ons inziens, andere dringende redenen zijn deze in te zien. Verzonden berichten kunnen worden ingezien door de afzender, de ontvanger en sitebeheerders.


8. Google Analytics
 
a. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").
 
b. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op de computer van de gebruiker worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geŽigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
 
c. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 

9. Verwerking van persoonsgegevens / Privacy Policy
 
a. Forum.Headliner zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander commercieel doel dan de exploitatie van de sites, subsites en diensten van Forum.Headliner of Splendense VOF en diens in eigen beheer of via een samenwerking geexploiteerde sites.
 
b. Persoonsgegevens zullen niet bekend worden gemaakt aan andere partijen of verwerkt op andere wijzen dan vermeld in dit document, tenzij nadrukkelijk anders vermeld bij diverse acties zoals sommige prijsvragen.
 
c. Forum.Headliner is uitgesloten van aanmelding bij het CBP op basis van Artikelen 11, 31, 35 en 42 van het vrijstellingsbesluit ( zie ook http://www.cbpweb.nl/HvB_website_1.0/vwc9.htm, http://www.cbpweb.nl/HvB_website_1.0/vwc29.htm, http://www.cbpweb.nl/HvB_website_1.0/vwc33.htm en http://www.cbpweb.nl/HvB_website_1.0/vwc40.htm ) Forum.Headliner Handelt conform de toegestane doeleinden van verwerking, categorieŽn van verwerkte gegevens en ontvangers van de gegevens als genoemd in voornoemde artikelen van het College Bescherming Persoonsgegevens.
 

 
d. Forum.Headliner plaatst cookies op je pc. Deze worden gebruikt om je te kunnen laten inloggen, alsmede om diverse functies en opties te kunnen aanbieden. Door adverteerders en aanleveranciers van onder andere afbeeldingen kunnen ook cookies worden geplaatst. Je kunt externe cookies via je browser blokkeren. Hiermee kan wel functionaliteit verloren gaan.
 

10. Onvoorziene omstandigheden en slotbepaling
 
a. In gevallen en situaties waarin niet voorzien wordt door de algemene voorwaarden of algemene forumregels beslist de leiding van Forum.Headliner. Deze genomen beslissingen zijn definitief. Er wordt slechts over gecorrespondeerd indien en voor zolang de leiding van Forum.Headliner dit wenselijk acht.
 
b. Forum.Headliner behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment aan te passen. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor deze bepalingen regelmatig in te zien.
 
c. Indien gebruiker niet akkoord gaat met de bepalingen in de Algemene Voorwaarden is het gebruiker niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van Forum.Headliner.
 
d. Door gebruikers zelf geplaatste voorwaarden en bepalingen, bijvoorbeeld in posts, signatures of elders, althans zichtbaar of onzichtbaar voor derden gelden strikt als tekstuele ten behoeve van discussie en hebben geen enkele wettelijke waarde anders dan tekstuele. Ze vormen in geen geval een overeenkomst en scheppen in geen geval voorwaarden. De enige overeengekomen voorwaarden en bepalingen tussen Forum.Headliner en gebruiker zijn de voorwaarden en bepalingen zoals genoemd in dit document.
 
e. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Forum.Headliner en gebruiker in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.
Laatst aangepast op 31 mei 2012 - cookiewet/dataopslag