BETA
Home  |  Inloggen  |  Registreer  |  Zoeken
Index / Sport / Voetbal / Internationale clubs / topic: Gerucht: Ronaldo zou in juni 2018 het witte team verlaten

Plaats een nieuw antwoord  
francefoot2018
 francefoot2018 - maandag 23 april 2018 - 05:03   quote  deeplink  
Ben ik echt alleen maar een gerucht?
Als een echte Madrid-fan kan ik het echt niet geloven en ik wil het niet geloven;
Deel dit vooral, in de hoop meer feedback te krijgen;

Cristiano_Ronaldo_Real_Madrid_2018_%25281%2529.jpg

Zoals het gezegde luidt, is er achter een geweldig team een ​​voetbalgenie, en dit genie is Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo zal nog vijf jaar verbonden blijven met Real Madrid. Hij zei dat hij wil spelen tot hij 41 is.

De eigenaar van de '7' van Real Madrid stempelde zijn handtekening in een nieuw contract dat hem tot 2021 vergezelt met zijn club. Florentino Perez, president van het 'Witte Huis' was degene die de ceremonie voor de huidige media initieerde. Hij had alleen woorden van eeuwige dankbaarheid.
"Eerst wil ik mijn collega's, de president, de stad en Real Madrid bedanken, iedereen hielp me om op dit moment te komen, ik ben in de beste club van de wereld, het ligt in mijn hart en het is mijn gezicht", zei de Portugees. barst.

"Ik wil doorgaan met het maken van geschiedenis met dit shirt. Het is me zelfs niet gelukt Raúl González te verslaan met doelpunten." In de komende vijf jaar hoop ik trofeeën en veel titels te winnen. Ik wil me hier terugtrekken en dit alles is erg special Het is niet mijn laatste contract omdat ik kon spelen tot ik 41 ben. "

Cristiano_Ronaldo_Real_Madrid_2018_%25283%2529.jpg

18 januari 2018 (11:02 CET)
Contacten Real Madrid en Manchester United hebben al dagen contact. Beide clubs proberen overeenstemming te bereiken over de mogelijke overdracht van Cristiano Ronaldo van het witte team naar de rode duivels.
Ze willen Cristiano Ronaldo eruit

De geruchten over de ontsnapping van de Luso vanuit de hoofdstad stoppen niet met groeien en er zijn er niet weinig in Chamartín die zou bieden om de boog aan de spits te geven als een aanbod in omstandigheden komt.
Een belangrijke sector van de Real Madrid-leiders wijst erop dat op 32 de beste van Cristiano al werd gezien en dat de Portugese cyclus eindigde. Ze denken dat het niet langer de crack is die de teugels van het team heeft overgenomen en de wedstrijden heeft opgelost. De leiders zeggen dat de tijd om het te verkopen nu is als de Real de miljonairkaart van een speler de komende paar jaar niet wil afmaken.
De jaarlijkse verzoeken om salarisverhogingen en de dreiging om te vertrekken als de verbetering niet optreedt, hebben ook voldoende leden van de leiding. In die zin is Florentino Pérez erg duidelijk. De president is scherp en waarschuwt de aanvaller dat hij, als hij wil gaan, al weet wat hij moet doen: het geld van zijn clausule op tafel leggen. Dan zal hij vrij zijn.

Cristiano_Ronaldo_Real_Madrid_2018_%25281%2529.jpeg

Manchester United, de enige vrijer
Maar behalve United, is geen enkele grote Europese club bereid om hun vingers te vangen met de ondertekening van een voetballer die binnenkort een oude glorie zal worden. Niet alleen vanwege de bedragen die ze eisen in Concha Espina, maar ook vanwege het stratosferische en exorbitante salaris van de spits, die zich niet aanpast aan de prestaties die dit seizoen op het veld geeft. Maar de Britten denken ook niet om gek te worden. Ze zijn niet van plan meer dan 100 miljoen euro te betalen, en dat als Cristiano bereid is zijn huidige record niet te uploaden.

Cristiano Ronaldo is anders. Er is geen mogelijke vergelijking. 33 jaar overweegt de Portugezen, maar heeft nog steeds de wens van de jonge nieuwkomer.

Cristiano_Ronaldo_Real_Madrid_2018_%25284%2529.jpg
Gerard_FR
 Gerard_FR - dinsdag 24 april 2018 - 11:10   quote  deeplink  
Even terugvertaald in Engels voor de leesbaarheid.

As the saying goes, there is a great football genius behind a great team, and this genius is Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo will stay connected to Real Madrid for another five years. He said he wants to play until he is 41.

The owner of the '7' of Real Madrid stamped his signature in a new contract that accompanies him until 2021 with his club. Florentino Perez, president of the 'White House', was the one who initiated the ceremony for the current media. He only had words of eternal gratitude.
"First I want to thank my colleagues, the President, the city and Real Madrid, everyone helped me to come at this moment, I am in the best club in the world, it is in my heart and it is my face", said the Portuguese crack.

"I want to continue making history with this shirt, and I have not even succeeded in defeating Raúl González with goals." In the next five years I hope to win trophies and many titles. I want to retire here and all this is very special It is not my last contract because I could play until I am 41. "

January 18, 2018 (11:02 CET)
Contacts Real Madrid and Manchester United have been in touch for days. Both clubs try to agree on the possible transfer of Cristiano Ronaldo from the white team to the red devils.

They want Cristiano Ronaldo out

The rumors about the escape from the Luso from the capital do not stop growing and there are not a few in Chamartín that would offer to put the bow at the forefront when an offer comes under conditions.
An important sector of the Real Madrid leaders points out that at 32 the best of Cristiano was already seen and that the Portuguese cycle ended. They think it is no longer the crack that took over the team's reins and solved the matches. Leaders say the time to sell it now is when the Real does not want to finish a player's millionaire card in the next few years.
The annual requests for salary increases and the threat to leave if the improvement does not occur also have sufficient members of the management. In that sense Florentino Pérez is very clear. The president is sharp and warns the attacker that, if he wants to go, he already knows what he has to do: put the money from his clause on the table. Then he will be free.

Manchester United, the only suitor
But apart from United, no major European club is willing to catch their fingers with the signing of a footballer who will soon be an old glory. Not only because of the amounts they demand in Concha Espina, but also because of the stratospheric and exorbitant salary of the striker, which does not adapt to the performance this season on the field. But the British do not think to be crazy either. They are not planning to pay more than 100 million euros, and that if Cristiano is prepared not to upload his current record.

Cristiano Ronaldo is different. There is no possible comparison. 33 years, but still has the desire of the young newcomer.

-- dit bericht is voor het laatst aangepast op dinsdag 24 april 2018 door Gerard_FR --
VVout
 VVout - dinsdag 24 april 2018 - 12:51   quote  deeplink  
Gaat met Real tegen Bayern onderuit en dan exit :)
Peterhs
 Peterhs - woensdag 25 april 2018 - 11:56   quote  deeplink  
Snuift weer wit, dan dat er aan witte kleur op zijn shirt zit.
Bruin past overigens beter bij hem. Na zij loopbaan gaat ie eindelijk uit de kast komen.
Australia
 Australia - donderdag 25 oktober 2018 - 16:26   quote  deeplink  
Geile voetballer.

Plaats een reactie:
 Je naam (of nickname) (verplicht)
 Je e-mail adres (wordt nooit getoond maar moet wel werken!)
 Vul de volgende code hier in: 6599
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en algemene forum regels.
Plaats een nieuw antwoord  

Index / Sport / Voetbal / Internationale clubs / topic: Gerucht: Ronaldo zou in juni 2018 het witte team verlaten

0.0084240